ALGEMENE VOORWAARDEN KOFFIE BRIGADE

1. Algemeen 

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten met betrekking tot het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

2. Prijzen 

2.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Leverancier behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

3. Betaling 

3.1 Tenzij anders overeengekomen dient 25% van de offerteprijs door Leverancier te zijn ontvangen één week voor de uitvoering van de overeenkomst. Verdere betalingen dienen 14 dagen na factuurdatum door Leverancier te zijn ontvangen.

3.2 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.  Naast de wettelijke kosten worden er ook standaard 250,- euro aan compensatie in rekening gebracht.

4. Vergunningen 

4.1 Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt Opdrachtgever tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Leverancier blijken.

4.2 Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van Opdrachtgever.

5. Annulering 

5.1 Indien een Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Leverancier in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd:

- Drie dagen of minder voor de dag(en) van uitvoering 100%
- Zeven tot en met vier dagen voor de dag(en) van uitvoering 80% - Meer dan zeven dagen voor de dag(en) van uitvoering 50%

5.2 Indien een Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van Leverancier als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke Leverancier aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van de annuleringskosten van Leverancier.

5.3 Gehele en gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de Opdrachtgever dient schriftelijk aan Leverancier te geschieden.

5.4 Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Leverancier.

6. Tussentijdse beëindiging 

6.1 Leverancier is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever een of meer verplichtingen jegens Leverancier niet of niet naar behoren heeft voldaan.

6.2 Leverancier is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.

6.3 Leverancier is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van Opdrachtgever heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. Leverancier is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Leverancier niets meer van Opdrachtgever te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.

7. Te leveren goederen en diensten 

7.1 De uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier is gebaseerd op de door Opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden.

7.2 Indien de opgave van Opdrachtgever niet overeenstemt met de werkelijkheid is Leverancier niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

8. Overmacht 

8.1 In geval van overmacht heeft Leverancier het recht, na kennisgeving aan de Opdrachtgever, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.

8.2 Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

- Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken;
- Stakingen;
- Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen;
- Brand of ongevallen;
- Transportbelemmeringen;
- Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.

9. Aansprakelijkheid 

9.1 De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 10.000 (tien duizend Euro).

9.2 De aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

9.3 De aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het

gebruik van door Opdrachtgever aan Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Leverancier voorgeschreven toe Leveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Leverancier wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

9.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Leverancier, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 9, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Leverancier uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden en de overige overeengekomen Bijzondere bepalingen van de overeenkomst geheel onverlet.

9.5 De in artikel 9.1 tot en met 9.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Leverancier.

9.6 Tenzij nakoming door de Leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

9.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

9.8Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

9.9 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

10. Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten 

10.1 Leverancier behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. Leverancier heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Leverancier te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Leverancier heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

11. Toepasselijkheid 

11.1 De overeenkomsten tussen Leverancier en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter.